Stadgar Landsbygdsnät i Tranemo

Stadgar

Antagna av föreningens konstituerande stämma 2018-04-25.

§ 1 Föreningens namn

Föreningens namn (firma) är Landsbygdsnät i Tranemo ekonomisk förening.

§ 2 Ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att via ett lokalt
fibernät för bredband, ledningsnät, tillhandahålla medlemmarna nätkapacitet för bl.a. data- och
telekommunikation. Föreningen kan även, direkt eller indirekt, tillhandahålla medlemmarna
trafiktjänster, exempelvis så kallade bredbandstjänster och telefon, samt bedriva annan
sammanhängande och förenlig verksamhet.


Medlemmarna ska delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

§ 3 Föreningens säte

Föreningens styrelse har sitt säte i Tranemo kommun.


Föreningens verksamhetsområde är Tranemo kommun med omnejd, vilket fastställs genom
stämmobeslut och dokumenteras på karta som ska hållas tillgänglig hos föreningen.

§ 4 Medlemskap

Till medlem kan antas sökande, fysisk eller juridisk person, som äger en fastighet inom Föreningens
verksamhetsområde. Om en fastighet har flera delägare kan dock endast en av dem vara medlem.


Ansökan om medlemskap görs skriftligt till föreningen på av föreningen tillhandahållet formulär.


Ansökan om medlemskap prövas av styrelsen eller av den styrelsen utser.


Om det är ändamålsenligt får arrendator jämställas med fastighetsägare.

§ 5 Medlems skyldighet

Varje medlem är skyldig att betala av föreningsstämman fastställda insatser samt av föreningsstämman
fastställda avgifter och även i övrigt följa föreningens stadgar och beslut.

§ 6 Insatser

Medlem ska delta i föreningen med ett insatsbelopp om lägst 300 kr och högst 15200 kr för varje
ansluten fastighet.


Av insatsbeloppet ska 300 kr betalas till föreningens konto senast två veckor efter att medlemskap
beviljats.


Resterande belopp betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.


En insats återbetalas först 1 år efter medlems avgång. Det belopp som återbetalas beräknas enligt 4
kap. 1 § lagen om ekonomiska föreningar.

§ 7 Avgifter

§ 7.1 Medlemsavgift

Varje medlem ska årligen till föreningen betala en medlemsavgift som beslutas av föreningsstämman,
dock högst 500 kr.
Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.2 Anslutningsavgift

Varje medlem ska till föreningen betala en anslutningsavgift, för varje upprättad anslutning på
medlemmens fastighet i enlighet med överenskommet Fastighetsanslutningsavtal.


Anslutningsavtal som tecknas efter att anläggningsarbetet avseende Ledningsnätet påbörjats omfattas i
regel inte av de stöd/bidrag föreningen kan ha rätt till för att finansiera kostnaderna. I dessa
anslutningsavtal kan därför anslutningsavgiften komma att vara större än den som överenskommits i
anslutningsavtal som tecknats tidigare.


Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.3 Byanätsavgift

Varje medlem ska löpande till föreningen betala en Byanätsavgift. Avgiften fastställs fortlöpande av
föreningens styrelse med utgångspunkt från vad som överenskommits i anslutningsavtal mellan
Föreningen och medlem.


Avgiften betalas på det sätt och inom den tid som styrelsen bestämmer.

§ 7.4 Andra avgifter

Avgifter för eventuella trafiktjänster/övriga tjänster, bestäms från tid till annan av styrelsen, enligt
särskilda avtal med medlem, med utgångspunkt från vilka tjänster som avses och deras omfattning.

§ 8 Uppsägning av medlemskap och uteslutning

Ett medlemskap i föreningen får sägas upp tidigast två år efter inträdet. Uppsägning ska göras
skriftligen till styrelsen.


En medlem som bryter mot stadgarna eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess
intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen. En utesluten medlem kan hänskjuta
frågan om uteslutning till föreningsstämman för avgörande genom att anmäla detta till styrelsen inom
1 månad från det att meddelandet om uteslutning skickades till medlemmen.

§ 9 Förvärv av andel

Har medlems andel övergått på annan genom bodelning, arv eller testamente, skall den som förvärvat
andelen ansöka om medlemskap inom de tidsfrister som anges i 3. Kap. 2 § lagen om ekonomiska
föreningar.

Den som förvärvat en medlems andel genom överlåtelse (köp, gåva byte etc) utan att själv vara
medlem i föreningen skall ansöka om medlemskap inom sex (6) månader efter förvärvet.

Beträffande förutsättningar för medlemskap, form för ansökan och beslutande organ vid ansökan
enligt första eller andra stycket gäller vad som föreskrivs i dessa stadgar.

Beviljas medlemskap på grund av ansökan enligt första eller andra stycket inträder förvärvaren i
medlemmens ställe. Ansöker förvärvaren inte om medlemskap inom den föreskrivna tiden eller vägras
medlemskap, anses medlemmen därmed ha sagt upp sig ur föreningen. Förvärvaren har i sådant fall
samma rätt som annars tillkommit den avgående medlemmen.

Vad som sägs i andra, tredje och fjärde stycket innebär att en medlem som säljer en ansluten fastighet
även kan sälja den andel i föreningen som är knuten till fastigheten och, om säljaren inte har fler
fastigheter som är anslutna, att köparen kan bli medlem i säljarens ställe. Har säljaren flera anslutna
fastigheter (fler andelar) kvarstår säljaren som medlem och köparen ansluts istället som en ny medlem,
men behöver inte betala insats eftersom denna redan betalats för andelen i fråga.

§ 10 Medlems avgång

Medlems avgång ur föreningen (medlemskapet upphör) sker alltid vid utgången av ett räkenskapsår.


En uppsägning av medlemskapet ska ha kommit styrelsen tillhanda senast 3 månader före
räkenskapsårets slut för att avgången ska ske vid utgången av samma år. Annars sker avgången först
vid utgången av nästa räkenskapsår.


Sker avgång på grund av uteslutning ska styrelsens respektive föreningsstämmans beslut vara fattat
minst 1 månad före räkenskapsårets slut.

§ 11 Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst nio ledamöter samt kan ha och högst fem suppleanter.
Mandattiden är två (2) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls andra
räkenskapsåret efter valet. Stämman kan besluta om att välja några ledamöter på ett års mandattid för
att undvika att samtliga ledamöters mandattid går ut samtidigt.


Stämman får välja ledamöter till styrelsen som inte är medlemmar i föreningen.


Av ledamöterna utses en till ordförande i styrelsen för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie
föreningsstämma som hålls påföljande räkenskapsår.


Förutom ordföranden konstituerar styrelsen sig själv.


Styrelsesuppleanter tjänstgör i vald ordning men har alltid rätt att närvara vid styrelsemöte.

§ 12 Firmateckning

Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av dem styrelsen utser.

§ 13 Revisorer

På ordinarie föreningsstämma ska årligen väljas en eller två revisorer med högst två
revisorssuppleanter för ett (1) år, d.v.s. fram till slutet av den ordinarie föreningsstämma som hålls
påföljande räkenskapsår.

§ 14 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår är lika med kalenderår.

§ 15 Årsredovisning

Styrelsen ska lämna årsredovisningen till revisorerna senast sex veckor före ordinarie
föreningsstämma.

Revisorerna skall lämna berättelsen över sin granskning till styrelsen senast tre veckor innan
årsstämman.

§ 16 Årsstämma

Ordinarie föreningsstämma ska hållas före juni månads utgång. Vid ordinarie föreningsstämma ska
följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid stämman och anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 2. godkännande av röstlängden
 3. val av två justeringspersoner
 4. frågan om stämman blivit utlyst i behörig ordning
 5. fastställande av dagordning
 6. styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen
 7. . beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt om hur vinsten eller
  förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska disponeras
 8. beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. frågan om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. medlemsavgift för kommande verksamhetsår
 11. val av styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter
 12. val av styrelsens ordförande
 13. val av revisorer och eventuella revisorssuppleanter
 14. val av valberedning, minst 2 personer, var av en sammankallande
 15. övriga ärenden som ska tas upp på föreningsstämman enligt lag eller föreningens stadgar

§ 17 Motioner

Ärende som medlem önskar hänskjuta till årsstämma skall skriftligen anmälas till styrelsen senast två
månader före stämman.

§18 Extra föreningsstämma

Extra föreningsstämma ska utlysas av styrelsen då det behövs och då det, för behandling av uppgivet
ärende, skriftligen begärs av revisor eller minst en tiondel (1/10) av föreningens medlemmar.


Vid extra föreningsstämma får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.

§ 19 Rösträtt

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst.


Medlem får företrädas av ombud som är make/maka/sambo, annan medlem eller ställföreträdare för
annan medlem. Ett ombud får endast företräda en medlem.

§ 20 Kallelse och andra meddelanden

Styrelsen kallar till föreningsstämma. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka
ärenden som ska förekomma och utfärdas tidigast sex veckor före och senast två veckor före
föreningsstämma.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelanden sker genom brev med posten eller med E-post
till samtliga medlemmar.

Alla kallelser, meddelanden och all annan information som ska lämnas till medlemmarna får skickas
till medlemmarna per e-post under de förutsättningar som anges i 1 kap. 8 § lagen om ekonomiska
föreningar. En av förutsättningarna är att medlem samtyckt till all information lämnas per e-post. Detta
samtycke får när som helst återkallas.

När styrelsen kallat till föreningsstämma ska den underrätta revisorerna om detta genom brev med
posten.

§ 21 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enlig fastställd balansräkning ska, enligt föreningsstämmans beslut; föras i ny räkning
och/eller fonderas för särskilt ändamål och/eller utdelas till medlemmarna som återbäring i förhållande
till erlagda Byanätsavgifter och andra avgifter för tjänster.

§ 22 Upplösning av föreningen

Om föreningen upplöses ska behållna tillgångar fördelas mellan medlemmarna i förhållande till
inbetalda insatser. För beslut om att upplösa förening, likvidation, gäller vad som föreskrivs i 11 kap. i
lagen om ekonomiska föreningar.

§ 23 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt 7 kap. 14 och 15 § i lagen om ekonomiska föreningar.

§ 24 Övrigt

För frågor som inte regleras i dessa stadgar gäller lagen om ekonomiska föreningar.