Grimsås

Överblick om tillkomsten av ett fibernät i Grimsås tätort!

Historia!

Någon gång mellan 2010 och 2012 bildades LIT (landsortsnät i Tranemo). I den styrelse som fanns ingick Thomas Björkståhl, som då arbetade på Nexans IKO Sweden AB. Han ställde en förfrågan till Grimsås samhällsförening om vi ville starta en arbetsgrupp för utbyggnad av ett fibernät i Grimsås. Under 2013 valdes en arbetsgrupp med följande deltagare:

Gösta Sandström (sammankallande), Erland Benjaminsson, Falko Braunschweig, Mikael Folke, Peter Johansson, Per Josefsson, Siwe Josefsson, Dorith Karlsson, Jorma Turunen och Marcus Johansson.

Denna arbetsgrupp hade ett antal möten med deltagande av Thomas Björkståhl för att fastlägga vad vi skulle göra för att bli så effektiva som möjligt. Det är inte bara att börja gräva och hoppas att det skall bli bra, utan det behövdes en hel del projektering och fastläggande vilka tänkbara abonnenter det finns.

Intresseanmälan!

Vi hade några möten i Bygdegården för presentation av projektet och där samhällsborna kunde skriva på en intresseanmälan alternativt säga nej tack också skriftligt. Detta var nödvändigt för att se om det fanns intresse för att dra igång projektet. För få anmälda hade lett till att projektet hade lagts ner. Vi fick ganska snabbt in mer än hundra intresseanmälningar. Detta skall då jämföras med att det finns 266 tänkbara hushåll i Grimsås. Då är inte Tranemobostäder inräknade eftersom de hanterades av huvudstyrelsen separat för hela kommunen. Det som gäller är också att vi enbart hanterade de hushåll som finns inom hastighetsskyltarna. Glesorterna är bidragsberättigade och hanters av Nittorps arbetsgrupp. Sedermera utökades intresset till omkring 150 hushåll genom dörrknackning. Vi hade nu styrka för att fortsätta arbetet med kontraktskrivning. Samtidigt som Thomas Björkståhl slutade sitt arbete på Nexans fick undertecknad ta över en suppleantpost i styrelsen för LIT för att bevaka Grimsås intresse

Projektering och kontraktsskrivning!

Nu började en projektering med intresseanmälningarna som grund. Samtidigt hade vi informationsmöten eftersom det är viktigt att invånarna förstår vad som är på gång. Vi var också tvungna att börja skriva bindande kontrakt för anslutning. Intresset ökade efterhand och vi var snart ca 180 hushåll som skrev kontrakt. Med det som grund togs anbud in för entreprenad. SLL vann kontraktet och påbörjade detaljprojekteringen. Samtidigt ökade intresset i samhället. Vi hade också en hel del arbete med att skriva markupplåtelseavtal runt om i samhället. Detta är nödvändigt eftersom om en fastighet byter ägare så måste den nya ägaren veta om att det finns en kabel nedgrävd som följer fastigheten och inte ägaren.

Genomförandefasen!

Grävningarna började tidigt på eftervintern 2015 och var klart under maj månad 2015. Under arbetes gång hade antalet abonnenter ökat till 206 varav 201 hushåll även har köpt tjänsterna. Det var nödvändigt att gå runt och skriva tjänsteavtal med alla som önskade det tidigt, eftersom Telia behövde en viss tid att få igång alla. Det var lite strul med vissa abonnenter som blivit felkopplade i början, men det löstes ganska snabbt. Samhällsborna har också uttryckt sin beundran för SLL som gjorde ett fint arbete. Asfalteringen gav upphov till en del kritik eftersom det dröjde så länge. Det var kommunens entreprenör som skulle genomföra detta med sedvanlig fördröjning. Det är nu avklarat och allt verkar lugnt.

Slutord!

Undertecknad vill tacka arbetsgruppen för ett fint arbete under en hektisk period med en del problem som löstes allteftersom de uppkom. Personligen arbetar jag vidare en tid som suppleant i styrelsen för att finnas till hands om något problem uppstår. Tveka inte att kontakta mig om det är något fel på nätet. Vid fel på tjänsterna är det Telia ni skall kontakta. På den senaste fakturan såg ni kanske att Ni kan få fakturan på mail om Ni skickar Er mailadress till Bernt Landh tillsammans med ert kundnummer som står på fakturan.

Med vänlig hälsning

Gösta Sandström